Припинення адміністративних правопорушень - реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Ужгородський Державний Університет

юридичний факультет

РЕФЕРАТ З АДМІНІСТРАТИВНОГО

ПРАВА НА ТЕМУ:

“ ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ”

Студент ІІ курсу І групи

Гайсак Ю.М.

Ужгород 1999

План

Вступ

3

1. Поняття припинення адміністративних правопорушень.

4

2. Правова черта окремих заходів адміністративного припинення:

6

2.1.Адміністративне затримання

7

2.2.Вказівка порушникові на протиправність його дій та вимога їх негайного припинення

9

2.3.Вилучення Припинення адміністративних правопорушень - реферат речей та документів

9

2.4.Тимчасове відсторонення від виконання певних робіт або вилучення документів на право їх ведення чи експлуатацію механізмів

10

2.5.Перевірочний огляд

10

2.6.Застосування заходів фізичного впливу та спецзасобів

11

3. Висновок

12

Перечень використаних джерел та літератури

13

Вступ

Керівництво суспільством, забезпечення громадської дисципліни та правопорядку здійснюється за допомогою активних засобів цілеспрямованого впливу Припинення адміністративних правопорушень - реферат на свідомість та поведінку людей. В якості цих засобів виступають і такі методи державної і громадської діяльності, як переконання та примус. Переконання та примус, як методи державного управління, явища суспільні, так як вони знаходять свій вияв у змісті зв’язків між учасниками конкретних суспільних відносин. “Переконання передує примусові Припинення адміністративних правопорушень - реферат, який застосовується до громадян, не здатних скеровувати свою поведінку у відповідності з державною волею”.[1] Примус існує у будь-якому суспільстві і є необхідним елементом організації самого суспільства. Якщо на ранніх етапах розвитку суспільства він грунтувався на авторитеті старійшин, вождів, то в сучасному суспільстві — на владі держави. Отже, примус тісно Припинення адміністративних правопорушень - реферат пов’язаний з державною владою та визначає нрав цієї влади.

“Інтереси охорони законності і правопорядку, підтримки державної дисциплини потребують, щоб органи держави забезпечували проведення в життя державної волі, застосовуючи в разі необхідності до тих, хто не слідує цій волі добровільно, і примусові входи, які допускаються законом”.[2] Державний примус застосовується на Припинення адміністративних правопорушень - реферат підставі переконання, у суворих рамках законності. “Найбільш важливими принципами боротьби з правопорушеннями є неминучість впливу на правопорушника..., законність, справедливість, гуманізм”.[3]

Розрізняють державний і адміністративний примус. Державний примус — це засіб захисту інтересів суспільства, вимушена реакція на неправомірні дії. Адміністративний примус — різновид державного, окремий, самостійний інститут адміністративного права. По суті це втручання у Припинення адміністративних правопорушень - реферат сферу правових інтересів правопорушника, інших суб’єктів права. Адміністративний примус включає:

-заходи припинення адміністративних правопорушень,

-заходи адміністративного попередження,

-заходи адміністративного стягнення.

Основою застосування цих заходів є:

-кодекс про адміністративні проступки,

-митний кодекс,

-закони про міліцію,

-закони про службу безпеки,

-закони про державний кордон тощо.

1. Поняття припинення Припинення адміністративних правопорушень - реферат адміністративних

правопорушень

Вирішальна роль в боротьбі з правопорушеннями належить державі. Вона має для цього спеціальний апарат примусу. Правові норми визначають, в яких випадках державні органи можуть застосовувати входи адміністративного припинення, адміністративного попередження та адміністративні стягнення, види та розміри примусових заходів (санкцій) та порядок їх застосування. Державний примус, “опосередковуючись у праві, виступає у Припинення адміністративних правопорушень - реферат формі правового примусу і, як правило, виявляється в конкретних заходах примусового нраву, які застосовуються уповноваженними на це органами держави (посадовими особами) у зв’язку з невиконанням правових норм.”[4]

За суб'єктами впливу різнохарактерні види примусу зближуються, оскільки небезпека, якій вони протидіють, загрожує або окремій фізичній особі, або Припинення адміністративних правопорушень - реферат суспільству і державі, або одночасно тому й іншому.

В той же час що самі види адміністративного примусу (адміністративне припинення, попередження та стягнення) різняться між собою. Так, “входи припинення і попередження мають запобіжно-захисний нрав”[5] , адміністративне стягнення є покаранням, формою відповідальності. Воно не може застосовуватися без юридичної оцінки вчиненого Припинення адміністративних правопорушень - реферат діяння, встановлення вини правопорушника, наявності інших елементів складу определенного правопорушення. На відміну від стягнення для застосування адміністративного припинення не потрібне встановлення вищезгаданих факторів. Адміністративне припинення стосується майбутнього діяння. Адміністративне стягнення є карою за правопорушення, що вже сало місце. Входи адміністративного припинення впливають на поведінку особи, а не безпосередньо на особу, як Припинення адміністративних правопорушень - реферат це відбувається у випадку застосування адміністративного стягнення. Саме ж припинення, на відміну від покарання взагалі, чітко не визначається у законі за обсягом дій. Тому не можна ототожнювати входи припинення з іншими заходами адміністративного примусу.

Таким чином, адміністративне припинення можна визначити як “сукупність заходів державно-примусового припинення відповідних Припинення адміністративних правопорушень - реферат правопорушень, що розпочалися або готуються, поновлення порушених ними юридичних відносин, попередження шкідливих наслідків діянь, забезпечення мозгов для притягнення винних до відповідальності”.[6]

Виділення заходів адміністративного припинення, як і взагалі класифікація видів адміністративного примусу, має, на думку В.Е.Севрюгина, велике теоретичне та практичне значення:

-для усвідомлення сутності різноманітних заходів примусу, їх Припинення адміністративних правопорушень - реферат мети та взаємодії;

-для застосування цих заходів та забезпечення їх ефективності;

-для наукової кодифікації видів адміністративного примусу.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що входи адміністративного припинення спрямовані на припинення протиправних дій, вони використовуються для того, щоб не допустити нових правопорушень та настання шкідливих наслідків.

Взагалі з приводу класифікації Припинення адміністративних правопорушень - реферат заходів адміністративного примусу в нанауці адміністративного права існують дві основні точки зору.

Перша була запропонована наприкінці 40-х років Студенкіним С.С., Ямпольською Ц.А. та іншими та зводилася до виділення адміністративного стягнення та інших заходів адміністративного примусу. В базу цього поділу була закладена формальна ознака — наявність адміністративних санкцій.

Інша Припинення адміністративних правопорушень - реферат була висунута М.І.Єропкіним наприкінці 50-х років та отримала найбільше розповсюдження. Ця точка зору передбачає існування трьох видів заходів адміністративного примусу, серед яких виділяються і входи припинення.

Входи адміністративного припинення використовуються як засіб примусового припинення провопорушень та відвернення їх шкідливих наслідків. Входи припинення відрізняються від адміністративних стягнень та заходів Припинення адміністративних правопорушень - реферат адміністративного попередження за своєю метою, яка полягає у припиненні протиправної поведінки, усуненні протиправної ситуації, примушенні правопорушника діяти у рамках встановлених правил співжиття.

Точки зору щодо застосування заходів адміністративного припинення у конкретних випадках існують різні. Одні автори вважають, що ці входи можуть застосовуватися тільки при наявності правопорушення, тобто Припинення адміністративних правопорушень - реферат у зв’язку з вчиненим правопорушенням. Інші — як при наявності, так і при відсутності правопорушення, тобто для припинення майбутніх правопорушень.

Наприклад, Севрюгин В.Е. вважає, що входи припинення застосовуються тільки у зв’язку з вчиненим правопорушенням і, як усі примусові входи, є передбаченою законом реакцією на неправомірні дії. В одному випадку Припинення адміністративних правопорушень - реферат припиняється конкретна дія — неправомірна лінія поведінки. В інших випадках підставою застосування заходів припинення є конкретний адміністративний проступок (наприклад, дрібне хуліганство). В третіх — систематичні порушення. Але в усіх випадках ці входи є засобом охорони суспілних відносин від наявних або можливих посягань.

Входи адміністративного припинення можуть застосовуватися як самостійно (закриття закладу громадського Припинення адміністративних правопорушень - реферат харчування у зв’язку з антисанітарним станом), так і в сукупності з адміністративними стягненнями, при цьому вони забезпечують можливість стягнення і, як правило, йому передують (затримання порушника громадського порядку з наступним накладенням на нього адміністративного штрафу).

Усі входи адміністративного припинення застосовуються виключно на таких основних принципах Припинення адміністративних правопорушень - реферат:

- гуманізм;

- законність;

- оптимальність;

- диференціація заходів припинення.

Гуманізм у припиненні правопорушень означає боротьбу з посяганнями на правопорядок, надійний захист інтересів людей, їх прав та свобод.

Законність передбачає чітке дотримання законів в процесі застосування заходів припинення.

Оптимальність передбачає вибір найбільш доцільних заходів впливу.

Диференціація передбачає необхідність вибору та застосування найбільш доцільних для данного Припинення адміністративних правопорушень - реферат правопорушення заходів припинення.

Невід’ємною частиною застосування заходів адміністративного припинення є виявлення і усунення обстоятельств та мозгов вченення правопорушень. При цьому аналізуються оперативна обстановка та результати припинення, стан правового порядку тощо.

2. Правова черта окремих заходів адміністративного припинення

Входи адміністративного припинення досить різноманітні. Це обумовлено тим, що в різних умовах Припинення адміністративних правопорушень - реферат, по відношенню до різних суб’єктів різні державні органи повинні застосовувати найбільш ефективні входи для припинення антигромадських дій. Велике розмаїття заходів припинення свідчить про те, що основна увага приділяється профілактиці правопорушень, своєчасному припиненню подальших протиправних дій. Входи адміністративного припинення застосовуються не тільки для захисту інтересів суспільства, але й Припинення адміністративних правопорушень - реферат для захисту інтересів, здоров’я та життя самого правопорушника (наприклад, входи, що застосовуються до водія, який керує транспортним засобом у стані сп’яніння тощо).

Серед заходів адміністративного припинення розрізняють:

-затримання (застосовується як засіб припинення право-порушення, для доставлення порушника в міліцію, встановлення особистості та складення протоколу про правопорушення Припинення адміністративних правопорушень - реферат);

-вказівка порушникові на протиправність його дій та вимога їх негайного припинення (застосовується компетентними органами управління, має обов’язковий нрав, а невиконання тягне відповідальність);

-вилучення майна, документів, інших предметів, які можуть стати об’єктами адміністративних правопорушень або перебувають у неправомірному володінні, використанні чи є речовими доказами (такими предметами можуть бути знаряддя нелегального мисливства Припинення адміністративних правопорушень - реферат, предмети контрабанди тощо);

-тимчасове відсторонення від виконання певних робіт або вилучення документів на право їх ведення чи експлуатацію механізмів (застосовується як засіб запобігання шкідливим наслідкам певних виробничих функцій, у відношенні осіб, стан здоров’я, яких загрожує оточуючим, а також, наприклад, у відношенні водіїв транспортних засобів, що Припинення адміністративних правопорушень - реферат перебувають у стані сп’яніння чи не мають прав на управління цим транспортним засобом). Особливим випадком цього виду адміністративного припинення є припинення експлуатації транспортних засобів, технічний стан яких створює загрозу безпеці дорожнього руху;

-перевірочний огляд (застосовується з метою забезпечення безпеки життя та здоров’я громадян у відношенні фізичних осіб та Припинення адміністративних правопорушень - реферат речей уповноваженими на те органами та у визначених законодавством випадках);

-застосування заходів фізичного впливу, спецзасобів (здійснюється з метою захисту громадян, для припинення масових заворушень, для конвоювання тощо);

-специфічні повноваження представників адміністративної влади щодо перевірки документів, що засвідчують особу, а також право на вхід у житлове приміщення, на земельні ділянки для Припинення адміністративних правопорушень - реферат припинення адміністративного правопорушення, затримання правопорушника також можуть бути віднесені до заходів адміністративного припинення.

Крім вказаних видів деякі автори до заходів адміністративного припинення відносять такі входи як:

-ліквідація итогів неправомірних дій (застосовується з метою поновлення стану, що існував до таких дій; наприклад, знос самовільно збудованих будівель);

-примусове лікування Припинення адміністративних правопорушень - реферат (застосовується у відношенні осіб, що хворіють на венеричні захворювання, СНІД, психічно хворих, що вчинили суспільно-небезпечні діяння) тощо.

2.1.Адміністративне затримання

Найпоширенішим та найхарактернішим заходом адміністративного припинення є адміністративне затримання.

В загальному вигляді адміністративне затримання можна визначити як “короткочасне обмеження особистої свободи з метою припинити порушення закону, запобігти шкідливим наслідкам, не дозволити порушникові Припинення адміністративних правопорушень - реферат уникнути відповідальності.”[7]

З наведеного визначення витікає, що загальною підставою адміністративного затримання є адміністративний проступок. Однак окрім загальної передумови — вчинення проступку — для затримання потрібна одна з наступних додаткових мозгов:

-наявність серйозних підстав вважати, що активні протиправні дії будуть продовжуватися;

-що правопорушник може заподіяти шкоду суспілним інтересам, іншим громадянам, собі;

-відсутність Припинення адміністративних правопорушень - реферат можливості скласти протокол про проступок та інші документи безпосередньо на місці (необхідність проведення медичного обстеження, експертизи тощо);

-відмова сплатити штраф на місці або розписатися у квитанційній книжці та вказати свою адресу, якщо відсутні свідки, які можуть повідомити необхідні відомості про порушника; відмова пред’явити документи, що засвідчують особу Припинення адміністративних правопорушень - реферат, або при відсутності таких.

Таким чином, адміністративне затримання є заходом адміністративно-процесуального нраву, який застосовується у зв’язку з вчиненням правопорушення і полягає у короткочасному обмеженні свободи правопорушника.

До основних нормативних актів, які регулюють питання затримання, відноситься Закон “Про міліцію”, яким атестованим працівникам міліції надається право затримувати осіб Припинення адміністративних правопорушень - реферат, які вчинили порушення, що тягнуть адміністративну відповідальність. Також затримання можуть застосовувати працівники служби безпеки, прикордонних військ, інспектори рибоохорони, лісового, мисливського господарства при наявності вказаних вище разумов.

Складення протоколу про затримання, перелік органів (посадових осіб), компетентних застосовувати затримання, строчки затримання, оскарження та опротестування затримання регламентуються главою 20 КпАП України.

Як правило, строк Припинення адміністративних правопорушень - реферат адміністративного затримання не може тривати понад 3 години і його початком вважається момент доставлення порушника, а у відношенні осіб, що перебувають у стані сп’яніння, — з часу витверезнення. Особи, які порушили прикордонний режим, можуть затримуватися до трьох або до 10 діб (з санкції прокурора).

Про адміністративне затримання обов’язково складається Припинення адміністративних правопорушень - реферат протокол.

Кожній затриманій особі має бути повідомлено про причини затримання (“Міжнародний пакт про громадянські та політичні права”, 1966 р.).

Адміністративному затриманню не підлягають іноземні громадяни, які користуються дипломатичним імунітетом, при наявності у цих осіб документів, що підтверджують їх статус. Адміністративне затримання, як правило, не застосовується до військовослужбовців та працівників органів Припинення адміністративних правопорушень - реферат внутрішніх справ, а також до депутатів усіх ланок Рад, суддей та прокурорів.

Різновидом адміністративного затримання є привід та офіційна пересторога про неприпустимість антигромадської поведінки осіб. Ці входи застосовуються, як правило, з метою припинення ухилення осіб від явки у відповідну державну установу.

Потрібно відрізняти адміністративне затримання від затримання осіб, що підозрюються у Припинення адміністративних правопорушень - реферат скоєнні злочинів. Такі особи позбавляються волі на строк не менше трьох діб, мають бути допитані впродовж 24 годин, і протягом 48 годин прокурор має вирішити питання про їх арешт (ст.ст. 106, 107 Кримінально-процесуального кодексу України).

За підставами, метою та строчками розрізняють два види адмі-ністративного затримання: затримання на загальних підставах Припинення адміністративних правопорушень - реферат та спеціальні види затримання.

До затримання на загальних підставах можна віднести таке затримання, яке проводиться працівниками міліції на строк до трьох годин, а затриманих тримають в черговій кімнаті або іншому службовому приміщенні.

Спеціальне затримання продовжується більш тривалий проміжок часу, ніж загальне, тому воно може проводитися тільки у випадку вчинення Припинення адміністративних правопорушень - реферат особою певного, прямо вказаного в законі проступку (наприклад, дрібного хуліганства).

Можна виділити п’ять спеціальних видів адміністративного затримання:

- затримання осіб, що знаходяться у стані сп’яніння;

- затримання осіб, які вчинили дрібне хуліганство;

- затримання осіб, що займаються бродяжництвом та жебракуванням;

- затримання осіб, які ухиляються від явки до суду Припинення адміністративних правопорушень - реферат, що розглядає справу про вчинені ними проступки;

- затримання порушників прикордонного режиму.

2.2.Вказівка порушникові на протиправність його дій та вимога їх негайного припинення

Нерідко у своїй діяльності органи міліції та СБУ застосовують такий захід адміністративного припинення, як вказівка порушникові на протиправність його дій та вимога їх негайного припинення.

Ця вимога Припинення адміністративних правопорушень - реферат може бути сформульована як в письмовій, так і в усній формі представниками вказаних органів, які здійснюють повноваження щодо підтримки правопорядку та забезпечення виконання загальнообов’язкових правил.

Вимога припинити неправомірну поведінку має юридично обов’язковий нрав, її невиконання тягне відповідальність.

Наприклад, працівники ДАІ мають право вимагати від громадян додержання правил, що Припинення адміністративних правопорушень - реферат відносяться до забезпечення безпеки дорожнього руху, надавати їм обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень.

2.3.Вилучення речей та документів

На підставі законодавства про митні відносини, прикордонні війська, безпеку України, міліцію, про мисливство і мисливське господарство тощо передбачається такий захід адміністративного припинення як вилучення майна, документів, інших предметів (посвідчень Припинення адміністративних правопорушень - реферат, свідоцтв, паспортів, трудових книжок, іноземної валюти, вогнепальної та холодної зброї, печаток, штампів, знарядь нелегального мисливства, предметів контрабанди тощо), які можуть стати об’єктами адміністративних правопорушень або перебувають у неправомірному володінні, використанні чи є речовими доказами.

Сутність цього заходу полягає у вилученні у приватних та юридичних осіб речей та документів Припинення адміністративних правопорушень - реферат, що обов’язково оформлюється протоколом.

Наприклад, службові особи органів ДАЇ мають право вилучати у водіїв посвідчення на право керування транспортними засобами за порушення правил дорожнього руху, якщо вони тягнуть накладення адміністративного стягнення у виді позбавлення права керування транспортним засобом, або працівники мисливських, рибних інспекцій та міліції — заборонені знаряддя або Припинення адміністративних правопорушень - реферат знаряддя нелегального мисливства при порушенні відповідних правил.

В адміністративному праві питання застосування цього заходу регулюються ст.265 КпАП України.

Вилучені речі та документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне порушення в місцях, встановлених органами (посадовими особами), яким надано право проводити вилучення речей та документів. По закінченні розгляду справи, в залежності від Припинення адміністративних правопорушень - реферат результату її розгляду, вони у встановленому порядку конфіскуються або повертаються володарю або знищуються, а у випадку відплатного вилучення — реалізовуються.

Вилучення речей та документів фіксується в протоколі.

2.4.Тимчасове відсторонення від виконання певних робіт

або вилучення документів на право їх ведення чи експлуатацію механізмів

Цей захід адміністративного припинення застосовується з метою Припинення адміністративних правопорушень - реферат запобігання шкідливим наслідкам певних виробничих функцій, у тих випадках, если встановлені порушення правил виконання певних робіт та використання механізмів, а також у відношенні осіб, поведінка яких у рамках цієї діяльності загрожує безпеці суспільства.

Так, органи ДАІ мають право заборонити ремонтні або інші роботи на вулицях та дорогах, якщо при Припинення адміністративних правопорушень - реферат їх проведенні не дотримуються вимоги по забезпеченню безпеки дорожнього руху, або можуть відсторонити від управління транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп’яніння чи не мають прав на управління даним транспортним засобом, грубо порушують правила дорожнього руху. Такий захід також застосовують органи держгіртехнагляду при порушенні правил Припинення адміністративних правопорушень - реферат безпеки, органи держсаннагляду — щодо осіб - носіїв інфекційних захворювань.

Зазначений захід має короткочасний нрав, поскільки надалі питання про допущення до роботи вирішує не особа, яка застосувала “відсторонення”, а власник, адміністрація.

Тимчасове відсторонення як захід адміністративного припинен-ня треба відрізняти від передбаченого трудовим законодавством відсторонення від роботи (ст.46 Кодексу законів про Припинення адміністративних правопорушень - реферат працю), метою якого є усунення порушень працівником трудової чи технологічної дисципліни (поява на боті у нетверезому стані тощо).

2.5.Перевірочний огляд

З метою припинення протиправних дій та забезпечення безпеки життя та здоров’я громадян в адміністративному законодавстві передбачено такий захід адміністративного припинення як огляд (перевірочний огляд). Цей захід може застосовуватися Припинення адміністративних правопорушень - реферат як у відношенні фізичних осіб, так і у відношенні речей.

У випадках прямо передбачених законодавством, огляд може проводитись з метою припинення правопорушень, встановлення особистості порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення, забезпечення своєчасного та правильного розгляду справ та виконання постанов по справам про адміністративні правопорушення.

Цей захід дозволяється застосовувати службовим особам органів внутрішніх Припинення адміністративних правопорушень - реферат справ, митниці, СБУ, цивільної авіації, прикордонних військ, державних спеціалізованих інспекцій (мисливської, рибної та ін.), працівникам позавідомчої охорони МВС, відомчої сторожової та воєнізованої охорони (ст.264 КпАП України).

Однак цей захід може застосовуватися тільки при наявності вірогідної інформації про порушення певних правил або реальну загрозу недоторканості особи.

Сутність Припинення адміністративних правопорушень - реферат особистого огляду полягає у обстеженні, обшуку тієї чи іншої особи з метою виявлення та вилучення речей та документів, які можуть стати об’єктами адміністративних правопорушень або вже є засобом або безпосереднім об’єктом правопорушення.

У випадку необхідності особистий огляд може бути проведений, незалежно від волі особи, щодо якої цей Припинення адміністративних правопорушень - реферат захід застосовується.

Особистий огляд може проводитися тільки особами однієї статі з особою, щодо якої застосовується цей захід.

Таким чином, особистий огляд та огляд речей проводяться для запобігання протизаконному провезенню вибухових, отруйних, легкозапалювальних, радіоактивних речовин, зброї, набоїв та інших небезпечних речовин та предметів пасажирами цивільних повітряних суден, а також у інших випадках, прямо Припинення адміністративних правопорушень - реферат передбачених законодавством.

Порядок проведення особистого огляду та огляду речей в установах митниці встановлюється Митним кодексом України.

2.6.Застосування заходів фізичного впливу та спецзасобів

З метою захисту громадян, самозахисту, для припинення масових заворушень, групових порушень громадського порядку, затримання, конвоювання, утримання правопорушників, у відношенні осіб, що перешкоджають обшуку, вилученню речей Припинення адміністративних правопорушень - реферат, для припинення фізичного опору представникам влади тощо працівники міліції, служби безпеки застосовують входи фізичного впливу та спецзасоби.

До переліку спецзасобів можна віднести наручники, гумові кийки, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої, водомети, спецпристрої для відкриття приміщень чи примусової зупинки транспортних засобів, захоплення правопорушників тощо. Повний перелік засобів, дозволених до використання Припинення адміністративних правопорушень - реферат працівниками вказаних органів, закріплено в законодавстві.

У виключних випадках з метою забезпечення виконання службового обов’язку по захисту інтересів держави, охороні громадського порядку, державної, колективної та індивідуальної власності, громадян та їх інтересів від злочинних посягань працівники міліції та воєнізованої охорони можуть використовувати зброю, у якості надзвичайного заходу. Наприклад, зброя може застосовуватися Припинення адміністративних правопорушень - реферат для відвернення нападу на певні об’єкти, а також для відвернення озброєного нападу на охоронювані об’єкти.

Забороняється застосування спецзасобів до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, інвалідів, малолітніх.

Крім вищезгаданих, існують інші форми адміністративного припинення, різноманітність яких зумовлена різноманітністю самих форм адміністративних правопорушень.

3. Висновок

Отже Припинення адміністративних правопорушень - реферат, адміністративне припинення являє собою сукупність заходів державного примусового припинення правопорушень, що розпочалися або готуються, поновлення порушених ними суспільних відносин, попередження шкідливих наслідків діянь, забезпечення мозгов для притягнення винних до відповідальності.

Тобто застосування заходів адміністративного припинення направлене на те, щоб забезпечити:

-припинення у примусовому порядку протиправних діянь;

-поновлення порушених Припинення адміністративних правопорушень - реферат цими діяннями юридичних відносин;

-попередження, відвернення їх шкідливих наслідків;

-створення разумов для наступного притягнення правопорушників до відповідальності.

Адміністративне припинення, як вид державних примусових заходів, є складовою частиною адміністративного примусу.

Для забезпечення доцільності цього виду діяльності державних органів передбачається диференціація заходів адміністративного припинення, що викликано різноманітністю суспільних відносин, які регулюються Припинення адміністративних правопорушень - реферат правом, та нравом посягань на ці відносини.

Виходячи з вищесказаного, можна серед заходів адміністративного припинення можна виділити:

-затримання (найбільш поширений захід);

-вимога до порушника припинити протиправну поведінку та дотримуватися загальнообов’язкових правил;

-вилучення речей та документів;

-тимчасове відсторонення від виконання певних робіт або певного виду діяльності;

-перевірочний огляд;

-застосування заходів фізичного Припинення адміністративних правопорушень - реферат впливу та спецзасобів;

-ліквідація итогів протиправних дій тощо.

Застосування заходів адміністративного припинення, органи, які мають право застосовувати ці входи, порядок їх застосування чітко регламентовані у законодавстві. Входи адміністративного припинення застосовуються у випадках, если необхідно припинити у примусовому порядку протиправні діяння та відвернути їх шкідливі наслідки. Ряд заходів припинення створюють умови Припинення адміністративних правопорушень - реферат для наступного притягнення правопорушників до відповідальності.

Діяльність державних органів по застосуванню заходів припинення має будуватися на принципах законності, гуманізму, демократизму, оптимальності, диференціації цих заходів.

В цілому, входи адміністративного припинення мають профілактичну ориентированість та являють собою засіб попередження та припинення злочинності.

Перечень використаних джерел та літератури

Бахрах Д.Н. Административное Припинення адміністративних правопорушень - реферат принуждение в СССР, его виды и главные тенденции развития. — М., 1972.

Бахрах Д.Н., Серегин А.В. Ответственность за нарушение публичного порядка. — М.: Юрид.лит., 1977.

Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. — К.: Вентурі, 1996.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (станом на 1 серпня 1997 р.). - Київ: Парламентське видавництво, 1997.

Кодекс Украинской ССР об Припинення адміністративних правопорушень - реферат административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. — К.: “Украина”, 1991.

Севрюгин В.Е. Препядствия административного права: Учебное пособие. — Тюмень: ТГУ, 1994.

Русское административное право: Учебник под ред. П.Т.Василенкова. — М.: Юрид.лит., 1990.

Русское административное право. Части общая и особая: Учебник под ред. М.И.Еропкина. — К., 1878.

Русское административное право: Учебник под Припинення адміністративних правопорушень - реферат ред. Р.С.Павловского. — К.: “Вища школа”, 1986.

Юридичний словник-довідник / за ред.Ю.С.Шемчушенка. - Київ: Femina, 1996.


[1] Коваль Л.В. Адміністративне право. Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1996, с.115.

[2] Русское административное право: Учебник под ред. П.Т.Василенкова. - Москва: Юрид.лит.,1990, с.170-171.

[3] Бахрах Д.Н., Серёгин А.В. Ответственность за нарушение публичного Припинення адміністративних правопорушень - реферат порядка. Москва: Юрид. лит., 1977, с.23.

[4] Севрюгин В.Е. Препядствия административного права. Учебное пособие. - Тюмень: ТВФ МВД РФ, ТГУ, 1994, с.90.

[5] Коваль Л.В. Адміністративне право. Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1996, с.116.

[6] Коваль Л.В. Адміністративне право. Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1996, с.117.

[7] Коваль Л.В. Адміністративне право. Курс лекцій. - К.: Вентурі Припинення адміністративних правопорушень - реферат, 1996, с.117.


prirodnogo-proishozhdeniya.html
prirodoohrannaya-deyatelnost-organov-vnutrennih-del.html
prirodoohrannie-principi-ekologii.html